Telus Bringing Free WiFi to Vancouver

Telus Bringing Free Wi Fi to Vancouver.