TextNow Takes on BlackBerry’s Lindsay Gibson as Chief Operating Officer

BlackBerry’s Lindsay Gibson is now Chief Operating Officer of the cloud based mobile service, TextNow.